Jdi na obsah Jdi na menu
 

- STANOVY TAXMEN CLUBU -

"Úvodní ustanovení"

Taxmen Club, o.s. (dále jen o.s.) vzniká jako občanské sdružení fyzických a právnických osob. Má celostátní působnost a samo je právnickou osobou. O.s. je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. O sídle o.s. rozhoduje předsednictvo o.s..
Sídlo o.s. je: 273 02 Tuchlovice, Na Stráži IV, 193, okres Kladno

"Cíle"

Dobrovolná organizační zabezpečení při vystoupeních country skupiny Taxmeni, zvyšování popularity country skupiny Taxmeni, podpora vlastenectví a působení v oblasti rozvoje povědomí širší veřejnosti o českých dějinách, podpora autorů z řad mladé generace ve všech oblastech umění.

"Orgány sdružení"

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Členská schůze se bude pořádat pravidelně 1x ročně za tímto účelem: volba předsednictva a volba kontrolní a revizní komise kontrola činnosti a hospodaření tvorba a schválení plánu činností. V případě naléhavosti situace svolá předsednictvo mimořádnou členskou schůzi.

"Členství v o.s."

Členy o.s. mohou být občané, obce, města, zájmové skupiny a kluby, organizace, společnosti a firmy, kteří chtějí podporovat výše vytčené cíle o.s.. Za člena o.s. může být přijata osoba starší 18 let nebo právnická osoba, registrovaná podle platných právních předpisů ČR. Účast právnické osoby je realizována účastí pověřeného zástupce (zástupců) dané organizace. Na základě písemné žádosti rozhoduje o přijetí nového člena o.s. předsednictvo o.s.. Od doručení žádosti o.s. musí být do 60 dnů vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žadatele za člena o.s.. O rozhodnutí musí být žadatel neprodleně informován. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Výši členského příspěvku a termín splatnosti určuje členská schůze. Placení členských příspěvků může být prominuto v případech, určených vnitřní směrnicí o.s.. V odůvodněných případech lze udělit statut Čestného člena o.s. fyzickým osobám, které se zvláště zasloužily o rozvoj prosazování cílů o.s.. Čestné členství uděluje předsednictvo o.s. na základě návrhu některého z členů o.s.. Členství zaniká zánikem právního subjektu, dobrovolným vystoupením, úmrtím individuálního člena, zánikem o.s. nebo vyloučením člena. Zánik členství dobrovolným vystoupením je platný dnem doručení písemného oznámení představenstvu o.s..

O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo o.s., a to zejména v následujících případech: hrubé porušení členských povinností, zejména v případě, kdy člen po dvojím písemném upozornění na zpoždění s platbou členského příspěvku tento nezaplatí. Dále nečestné jednání, kterým se rozumí zejména jednání proti dobrým mravůma poslání o.s.

"Poškození zájmů"

V případě odvolání člena proti jeho vyloučení rozhoduje členská schůze. Do rozhodnutí členské schůze jsou práva a povinnosti člena pozastaveny. Ukončení členství v žádném případě nezbavuje vyloučeného člena povinnosti uhradit všechny jeho závazky vůči o.s., ani nezakládá právo vrácení již provedených plnění.

"Práva a povinnosti členů"

Člen o.s. má právo: účastnit se členské schůze, volit orgány o.s. a být volen do těchto orgánů, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům o.s., vyjadřovat se k činnosti o.s., být pravidelně informován o činnosti o.s. a jejím hospodaření, podílet se na praktické činnosti o.s., využívat poradenskou a informační činnost o.s. zajišťovanou, účastnit se akcí pořádaných o.s., využívat výhod, které o.s. poskytuje svým členům.
Člen o.s. má povinnost: dodržovat stanovy o.s., platit schválený členský příspěvek ve stanovené lhůtě a výši aktivně hájit zájmy o.s., dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a cíly o.s., zachovávat mlčenlivost o záležitostech týkajících se soukromí členů skupiny Taxmeni a členů o.s.
Člen o.s. souhlasí, aby o.s. shromažďovalo a zpracovávalo evidenční údaje o svých členech – fyzických osobách a o zástupcích členů – právnických osob, kterými jsou především: jméno a příjmení nebo název firmy člena, adresa / adresa sídla, datum narození / IČ, kontaktní telefon, faxové a e-mailové spojení a údaje o zájmovém / podnikatelském zaměření člena, jež má přímou souvislost s činností a zájmy o.s.. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely o.s. nebo v případech stanovených zákonem.

"Členská schůze"

Členská schůze je nejvyšším orgánem o.s. a je tvořena individuálními členy o.s. a reprezentanty kolektivních členů o.s.. Řádnou členskou schůzi svolává předseda o.s., a to nejméně jednou ročně. Termín svolání řádné členské schůze určuje předsednictvo o.s.. Všichni členové o.s. musí být písemně či elektronickou poštou pozváni nejméně 4 týdny před datem konání členské schůze. Členové o.s. jsou podle možností informováni o programu jednání. Mimořádná členská schůze se svolává na podnět předsednictva, nebo obdrží-li předsednictvo písemnou žádost alespoň třetiny řádných členů o.s.. Písemná žádost musí obsahovat program jednání mimořádné členské schůze.
V těchto případech musí být členská schůze uskutečněna do dvou měsíců po podání podnětu. Všichni členové o.s. musí být písemně či elektronickou poštou pozváni nejméně 2 týdny před datem konání mimořádné členské schůze. Podněty členů k projednání na členské schůzi musí být předsednictvu dodány v písemné formě nejpozději týden před zasedáním. Každý řádný člen má jeden hlas. Přenos hlasovacího práva je možný pouze na základě písemného zplnomocnění jiného člena o.s., doručeného předsednictvu. Každý člen o.s. může zastupovat pouze jednoho člena o.s.. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů o.s..
Volby a usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů o.s.. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy o.s.. Požaduje-li 50 % účastníků tajnou volbu pomocí hlasovacích lístků, bude volba tímto způsobem provedena. Usnesení, měnící stanovy o.s. nebo rozpouštějící o.s., musí být schválena minimálně 2/3 většinou platných hlasů. Členské schůzi předsedá předseda o.s., při jeho nepřítomnosti předsedou zmocněný člen předsednictva. Je-li to nezbytné, mohou členové o.s. schválit unesení korespondenční cestou. Takové usnesení má platnost usnesení členské schůze členů, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů. Do působnosti členské schůze spadá: volba a odvolávání členů předsednictva o.s., volba a odvolávání členů revizní komise, schvalování a změny stanov, organizačního a jednacího řádu, projednávání základních otázek programu a činnosti o.s., projednávání a schvalování zprávy předsednictva o.s. o její činnosti, schvalování rozpočtu o.s. a jeho čerpání, kontrola hospodaření, projednávání a schvalování zprávy revizní komise o hospodaření o.s. ukončení činnosti o.s. a jmenování likvidátora.

"Předsednictvo"

Předsednictvo o.s. je nejvyšším orgánem mezi dvěma členskými schůzemi. Členové předsednictva jsou voleni členskou schůzí, a to na tři roky. Mohou být voleni opakovaně. Předsednictvo je tříčlenné a skládá se z členů fyzických nebo delegovaných zástupců členů kolektivních. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu. Předseda řídí chod o.s. a realizaci jeho programů schválených předsednictvem o.s. a za tuto činnost odpovídá předsednictvu o.s.. Vymezení úkolů předsednictva a jeho členů:
Předseda o.s. svolává a řídí členskou schůzi. Předseda o.s. svolává a řídí zasedání předsednictva o.s.. Jménem o.s. jsou oprávněni jednat ve všech věcech členové předsednictva o.s. samostatně. Podepisování za o.s. probíhá tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu o.s. připojí svůj podpis předseda o.s.. Při nebezpečí prodlení je předseda o.s. oprávněn na vlastní zodpovědnost sám rozhodnout v záležitostech, které spadají do kompetence členské schůze. Tato rozhodnutí však podléhají dodatečnému usnesení členské schůze. K zajištění výkonu funkce může delegovat předseda na zvoleného člena předsednictva řídící a podpisové pravomoci. K zajištění řízení a provozu organizace vydává předsednictvo vnitřní řídící normy a předpisy, které nejsou vymezeny stanovami o.s..
Předsednictvo dále řídí organizační, programové a administrativní činnosti o.s., a to zvláště: vedení protokolů při členských schůzích a zasedání předsednictva, přijímání a propouštění zaměstnanců o.s., objednávání poradenství či různých pracovních aktivit,  řízení aktivit dle ročních či víceletých plánů o.s., schválených členskou schůzí, zastupování o.s. a jejích zájmů před veřejností a jinými stranami, udržování kontaktů s mezinárodními institucemi, asociacemi a občanskými sdruženími, zabývajícími se podobnou tématikou, rozhodování o udělení statutu „Čestný člen“. Předsednictvu je dále svěřena působnost v otázkách, u nichž není ve stanovách výslovně uvedeno, do působnosti kterého orgánu o.s. patří. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K usnesení předsednictva je třeba souhlas prosté většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

"Revizní komise"

Revizní komise je kontrolním orgánem o.s.. Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí o.s.. Členové revizní komise nemohou být zároveň členy předsednictva o.s.. Revizní komise vykonává kontrolu hospodaření o.s. a předkládá členské schůzi revizní zprávu. Pokud nebude revizní komise zvolena, vykonává její činnost členská schůze.

"Hospodaření"

Členské příspěvky, dotace a granty na činnost sdružení, udělené státními orgány a organizacemi, nadacemi a nadačními fondy, jinými právnickými osobami, výnosy majetku, dary movité i nemovité od fyzických i právnických osob domácích i zahraničních, další zdroje. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. Za hospodaření o.s. zodpovídá předsednictvo. Zisk o.s. je používán k rozvoji aktivit o.s. nebo na správu o.s. a nemůže být rozdělován členům sdružení, ani jiným osobám. O.s. vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření, kterou předkládá předsednictvo o.s. členské schůzi. Hospodaření o.s. podléhá kontrole revizní komise, která předkládá členské schůzi k projednání a schválení výroční revizní zprávu. Hospodaření o.s. se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy o.s.. Finanční prostředky o.s. jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu.

"Řešení sporů"

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti o.s. řeší předsednictvo o.s., které k tomuto účelu může ustavit smírčí komisi. V případě, že ani po projednání v předsednictvu o.s. nedojde k dohodě, rozhoduje členská schůze členů o.s..

"Zánik o.s."

O.s. zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, vysloví-li se pro to nejméně dvě třetiny řádných členů na návrh předsednictva o.s.. nebo rozhodnutím ministerstva o rozpuštění. O naložení s likvidačním zůstatkem o.s. rozhodne členská schůze a výmazem o.s. z registru pověří předsedu o.s.. Případné zbylé finanční prostředky po uhrazení všech závazků o.s. bude poukázána na humanitární účely.

"Závěrečné ustanovení"

Stanovy o.s. lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení členské schůze členů o.s..
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace.


V Praze dne 17. 4. 2008